OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje: Opći uvjeti) uređuju odnose između društva VATERPOLO DOM RS d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Ksaverska cesta 27, OIB: 60089709901 (dalje: Društvo) i korisnika, te su sastavni dio svakog Ugovora.

Članak 2.

VATERPOLO DOM RS d.o.o. je trgovačko društvo koje, između ostaloga, vodi prvi vaterpolo kamp u Republici Hrvatskoj, te sve polaznike kampa uči igri vaterpola, jednog od najtrofejnijeg hrvatskog sporta. Društvo također pruža mogućnost usavršavanja u vaterpolo kroz educirane trenere, u grupnim i individualnim grupama, školi plivanja, te vaterpolskom savjetovanju, te ostale oblike treninga i učenja poput skijanja.

Članak 3.

Korisnik je svaka fizička osoba koja se prijavi za kamp, individualni, grupni trening ili vaterpolo savjetovanje, te s Društvom o tome sklopi odgovarajući ugovor. Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba. Iznimno, Korisnik može biti i osoba koja je mlađa od 18 godina, uz pisano odobrenje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika). Društvo ima pravo provjere istinitosti odobrenja zakonskog zastupnika.

Članak 4.

Naknade za usluge Društva definirane su Cjenikom usluga, te ugovorom.

Članak 5.

Potpisom Ugovora s Društvom, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumio Opće uvjete da prihvaća prava i obveze njima propisane te da je svjestan da nepoštivanje istih može dovesti do jednostranog otkaza Ugovora od Društva, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

Članak 6.

Početkom korištenja usluga Društva Korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim Općim uvjetima, da ih je razumio, da prihvaća njime propisana prava i obveze te da je svjestan da nepoštivanje istih može dovesti do jednostranog otkaza Ugovora od strane Društva, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

SKLAPANJE UGOVORA

Članak 7.

Korisnik ispunjava tipski obrazac Ugovora koji je pripremilo Društvo, te je Ugovor sklopljen kada ga potpišu Korisnik i Društvo.

VRIJEME NA KOJE SE UGOVOR SKLAPA

Članak 8.

Ovisno o odabranoj usluzi, vrijeme trajanja pojedinog ugovora određeno je u Ugovoru.

PLAĆANJE

Članak 9.

Plaćanje se vrši jednokratno ili na rate, prilikom ugovaranja odabrane usluge, te se plaća prije početka korištenja usluge.

Usluga kampa aranžman se može platiti u cijelosti prilikom prijave ili prilikom prijave uplaćuje se avans od 30% od ukupne cijene aranžmana, 30% mjesec dana prije početka kampa i 40% deset dana prije početka kampa.

U slučaju otkaza kampa do 30 dana prije početka programa vraća se 100% avansa, a do 15 dana prije početka programa 50% avansa. Nakon tog roka povrat više nije moguć.

POVRAT AVANSA

Članak 10.

U slučaju otkaza do 30 dana prije početka programa vraća se 100% avansa, a do 15 dana prije početka programa 50% avansa. Nakon tog roka, povrat depozita se ne ostvaruje.

KORISNICI

Članak 11.

Svaki korisnik dužan se pridržavati izričitih uputa trenera ili voditelja. Ukoliko nisu u mogućnosti pristupiti pojedinom treningu ili kampu, dužni su na vrijeme, najmanje 24h ranije isto javiti Društvu ili određenom treneru.

Uvjeti i obveze korisnika prilikom korištenja kamp aranžmana objavljeni su na web stranici Društva: https://ratkostritof.com

Članak 12.

Korisnik je dužan poštivati početak i kraj treninga.

Članak 13.

Korisnik mora voditi računa o osobnoj higijeni. Trener ili drugi zaposlenik Društva ovlašten je udaljiti s treninga onog Korisnika koji se ne pridržava Kućnog reda, Ugovora, ovih Općih uvjeta, remeti mir i tijek treninga, te zbog nepridržavanja higijenskih kriterija ugrožava trenere i druge Korisnike.

Članak 14.

Korisnici su obvezni koristiti propisanu i čistu sportsku opremu. Nije dopušteno ulaziti u prostorije za trening u obući koja se nosi van tih prostorija. O sportskoj odjeći će Društvo obavijestiti Korisnika, te ukoliko se ne pridržava tih pravila može udaljiti Korisnika s treninga.

Članak 15.

Nije dozvoljeno unošenje torbi, vrećica, hrane i drugih stvari u prostorije bazena ili mjesta za trening, sve stvari Korisnici su dužni ostaviti u prostorijama predviđenima za garderobu.

Članak 16.

Društvo nije odgovorno za osobne predmete ostavljene unutar prostorija za trening, kao ni za gubitak ili krađu istih, te se svi osobni predmeti moraju ukloniti iz garderobe i ormarića nakon završetka pojedinog treninga.

Članak 17.

Nije dozvoljeno pušenje, konzumacija i prodaja alkohola, droga i ilegalnih

preparata. Društvo ima pravo Korisnika koji se ne pridržava ovog pravila udaljiti s treninga te s njime raskinuti ugovor.

Članak 18.

Korisnici ne smiju ulaziti u prostorije za osoblje.

Članak 19.

Za slučaj neprimjerenog ponašanja, osoblje ili treneri Društva ovlašteni su opomenuti Korisnika, naložiti mu primjereno ponašanje te ga prema potrebi udaljiti s bazena, prostorija gdje se odvija trening ili kampa.

Članak 20.

Ako Korisnik prekrši bilo koje od pravila iz ovih Općih uvjeta, Društvo je ovlašteno u bilo kojem trenutku otkazati Ugovor s korisnikom, bez pridržavanja otkaznog roka i bez obveze povrata uplaćene naknade do trenutka otkaza.

DRUŠTVO

Članak 21.

Društvo se obvezuje omogućiti Korisnicima odvijanje treninga u sigurnim uvjetima, na način i u vremenu ovisno o pojedinoj vrsti i vremenu treninga, savjetovanja ili sudjelovanja u kampu za koji se Korisnik prijavio.

Članak 22.

Društvo se obvezuje za vrijeme trajanja treninga osigurati stručno vođenje treninga.

Članak 23.

Društvo se obvezuje redovito održavati urednost i čistoću svih površina koje se koriste za trening.

OTKAZ UGOVORA

Članak 24.

Ugovor može otkazati Korisnik i Društvo prema uvjetima iz Ugovora.

PODNOŠENJE PRIGOVORA POTROŠAČA

Članak 25.

Sukladno članku 6., točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na mail info@ratkostritof.com i pisanim putem na adresu sjedišta: VATERPOLO DOM RS d.o.o., Ksaverska cesta 27, 10000 Zagreb. Turistička agencija se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Molimo vas da uz prigovor obavezno navedete ime i prezime, te punu adresu za dostavu prigovora.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 26.

Društvo poštuje i štiti privatnost i zaštitu osobnih podataka Korisnika te kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Više o zaštiti osobnih podataka sadržano je u našim Pravilima privatnosti.

OSTALE ODREDBE

Članak 27.

Odredbe ovih Općih uvjeta i svih njegovih sastavnih dijelova primjenjuju se od dana sklapanja Ugovora, odnosno od dana korištenja usluge Društva. Sve eventualne naknadne promjene obvezuju/primjenjuju se od dana kada je Korisnik obaviješten o njima.

Članak 28.

U slučaju spora glede prava i obveza iz ovih Općih uvjeta, odnosno Ugovora, nadležan će biti stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu. 29.09.2022.